Regulamin

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Strona https://numerolody.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://numerolody.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://numerolody.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://numerolody.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
    5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
      1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
      2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
      3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. DEFINICJE
    1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://numerolody.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
    2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
    3. USŁUGODAWCA – wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Next Level Dorota Zwierzchowska Ltd, adres siedziby: 85 Great Portland Street, London, UK, CN: 12060588, adres poczty elektronicznej: kontakt@numerolody.com.
    4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
    6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
      1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
      2. korzystanie z Newslettera,
    2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
    2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
      1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
      2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
    3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
      1. komputer z dostępem do Internetu,
      2. dostęp do poczty elektronicznej,
      3. przeglądarka internetowa,
      4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
    6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
      1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
      2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@numerolody.com
      3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
      4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
    2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
      1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@numerolody.com
      2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
      3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
      4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://numerolody.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://numerolody.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://numerolody.com, bez zgody Usługodawcy.
    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://numerolody.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Odkryj MOC Twojej wibracji!

Wypełnij formularz poniżej i poznaj swoje najmocniejsze strony, życiowe wyzwania i misję z jaką przychodzisz na ten świat! Możesz odkryć swoją osobistą mapę do szczęścia, zdrowia i sukcesu!

You have Successfully Subscribed!